top of page

Podmienky súťaže "PREMENA"

Súťaž je organizovaná spoločnosťou Monna s.r.o. Súťaž nie je v žiadnom prepojení so spoločnosťou Facebook, ani nie je nijakým spôsobom spoločnosťou Facebook sponzorovaná, podporovaná alebo organizovaná. Osobné údaje účastníkov súťaže sú poskytované výlučne iba spoločnosti Monna s.r.o, ako prevádzkovateľovi, ktorý spracúva osobné údaje účastníkov súťaže. Osobné údaje získané od účastníkov súťaže budú použité výlučne na účely danej súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výlučne Organizátor súťaže.

Podmienky výhernej súťaže „PREMENA“ (ďalej len „Podmienky“) vydané v zmysle § 845 a nasl. a § 850 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) v spojení s § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

I. Účel výhernej súťaže
1.1. Účelom organizovania výhernej súťaže s názvom „PREMENA“ (ďalej aj ako „Súťaž“) je zabezpečiť vyššiu návštevnosť a aktivitu na webových stránkach a profiloch na sociálnych sieťach Monna s.r.o.: www.salon-monna.sk, www.facebook.com/salonmonna, www.instagram.com/salon-monna/.

II. Organizátor Súťaže
2.1. Organizátorom výhernej Súťaže je spoločnosť Monna s.r.o., so sídlom Mazúrová 1047/9, 909 01 Skalica, IČO: 52 960 498 (ďalej len „Organizátor“).
2.2. Súťaž je určená pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktoré v čase začatia Súťaže dovŕšili 16. rok veku (ďalej len „Účastník“ alebo „Účastníci“). Účastník je povinný v celom rozsahu dodržiavať tieto Podmienky zverejnené na internetovej stránke www.salon-monna.sk. Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora a ich blízke osoby. Blízkou osobou sa na účely Podmienok rozumie osoba uvedená v ustanovení § 116 Občianskeho zákonníka.

III. Začiatok a ukončenie Súťaže
3.1. Súťaž sa uskutoční v termíne od 03. 09. 2020 od 14:30 hod do 17. 09. 2020 do 23:59 (vrátane).

IV. Podmienky účasti v súťaži
4.1. Nástrojom, prostredníctvom ktorého sa Účastník môže zúčastniť Súťaže, je verejný užívateľský profil Účastníka vytvorený na sociálnej sieti Facebook (ďalej len „Facebookový profil“).
4.2. Podmienkou účasti v Súťaži je vloženie komentáru Účastníka k postu so zadaním k súťaži („Post“) uverejnenom na Facebookovom profile Organizátora.
4.3. Účastníci sa môžu do Súťaže zapojiť aj opakovane počas obdobia trvania Súťaže, avšak Výhercami (ďalej len „Výherca“ alebo „Výhercovia“) sa Účastník môže stať iba raz.
4.4. Zapojením sa do Súťaže Účastník potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Podmienkami. Udelením súhlasu s Podmienkami Súťaže vyjadruje Účastník súhlas s ich obsahom a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.
4.5. Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť̌ do Súťaže Účastníka, ktorého komentár bude obsahovať̌ hrubo urážlivé́ vyjadrenia alebo ak bude obsah jeho komentára v rozpore s dobrými mravmi. Rovnako je Organizátor oprávnený vylúčiť z účasti v Súťaži osoby na základe objektívnych dôvodov, a to predovšetkým pre porušenie Podmienok.

 

V. Výhry
5.1. Výhrou v súťaži je vlasová a make-upová premena.

 

VI. Vyhodnotenie Súťaže
6.1. Vyhodnotenie Súťaže sa uskutoční najneskôr dňa 18. 09. 2020.
6.2. Výhercovia Súťaže budú určení náhodným žrebovaním; počet pozitívnych hodnotení (tzv. „lajkov“) nemá vplyv na možnosť výhry. Žrebovanie bude zabezpečené elektronicky zo strany Organizátora.
6.3. Do žrebovania budú zaradení Účastníci, ktorí sa pred zapojením do Súťaže oboznámili s Podmienkami súťaže a potvrdili svoj súhlas s týmito Podmienkami a so spracúvaním svojich údajov na účely odovzdania výhry zo Súťaže.
6.4. Výhercovia budú vyhlásení na Facebookovom profile Organizátora, najneskôr do 5 pracovných dní od žrebovania.
6.5. Výhercovia budú o výhre informovaní v komentári pod súťažným Postom na Facebookovom profile Organizátora.
6.6. Po informovaní Výhercov o výhre v zmysle bodu 6.5. vyššie sú Výhercovia povinní zaslať na e-mail: info@salon-monna.sk svoje osobné údaje, a to v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej len „Osobné údaje“) Organizátorovi Súťaže. Takto zaslané Osobné údaje musia byť vyplnené pravdivo a úplne.
6.7. Výhercovia sú povinní uplatniť si právo na výhru najneskôr do 10 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov v súťaži na Facebookovom profile Organizátora podľa bodu 6.4. vyššie.

 

VII. Spracúvanie osobných údajov
7.1. Prevádzkovateľom a osobou zodpovednou za spracúvanie osobných údajov Účastníkov v rámci Súťaže je Organizátor.
7.2. Účastník Súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje svoje oboznámenia sa s Podmienkami a zároveň udeľuje Organizátorovi svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na účasť v Súťaži ako aj na odovzdanie výhry. Súhlas sa udeľuje v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“). Bez udelenia súhlasu podľa tohto bodu Podmienok nie je možná účasť v Súťaži.
7.3. Účelom tohto spracúvania je zabezpečenie organizácie a vyhodnotenia Súťaže v súlade s Podmienkami (napr. vyžrebovanie a kontaktovanie Výhercu Súťaže). Osobné údaje Účastníkov budú na tieto účely spracúvané počas doby trvania Súťaže. Osobné údaje Výhercov Súťaže budú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané aj po skončení Súťaže na účely právnej ochrany Organizátora (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u Organizátora a pod.).
7.4. Udelenie súhlasu Účastníka na spracúvanie jeho osobných údajov podľa bodu 7.2. a 7.3. Podmienok je dobrovoľné a nie je podmienkou poskytovania iných služieb Organizátora (napr. predaj tovaru).
7.5. Súhlas udelený Organizátorovi je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom písomného oznámenia adresovaného na adresu sídla Organizátora Súťaže alebo na e-mailovú adresu zodpovednej osoby Organizátora: info@salon-monna.sk. V prípade, ak Účastník odvolá svoj súhlas podľa bodu 8.2. Podmienok udelený na účely organizovania Súťaže, jeho účasť v Súťaži nie je ďalej možná. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov, ktoré vychádzalo zo súhlasu pred jeho odvolaním.
7.6. Účastník súhlasí s tým, aby po skončení platnosti jeho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ako aj po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje spracúvané, boli tieto bez potreby ďalšieho oznámenia zo strany Organizátora z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, ak povinnosť ich ďalšieho uchovávania nevyplýva z osobitných právnych predpisov.
7.7. Osobné údaje môžu byť poskytnuté vybraným príjemcom výlučne z dôvodu splnenia vyššie uvedeného účelu spracúvania, pričom k týmto príjemcom patria najmä poskytovatelia služieb pre Prevádzkovateľa (tzv. sprostredkovatelia), s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorený zmluvný vzťah a ktorí pri spracúvaní osobných údajov postupujú podľa jeho pokynov (napr. dodávatelia výrobkov, ktoré sú predmetom Súťaže).
7.8. Na základe žiadosti Účastníka ako dotknutej osoby a za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením, Organizátor informuje túto osobu, či spracúva jej osobné údaje, a ak áno, tak ktoré jej osobné údaje sú spracúvané. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených Nariadením má dotknutá osoba (i) právo na prístup k svojim osobným údajom, (ii) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (iii) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (iv) právo namietať spracúvanie osobných údajov spracúvaných na účely priameho marketingu, (v) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak dotknutá osoba odvolala svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne a (vi) právo na prenosnosť údajov. Na tieto účely môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať Organizátora na adrese sídla spoločnosti Monna s.r.o. alebo na e-mailovej adrese zodpovednej osoby Organizátora: info@salon-monna.sk. Organizátor vyrieši žiadosť dotknutej osoby bez zbytočného odkladu a v každom prípade v rámci lehôt stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.
7.9. Dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, telefonický kontakt: +421/2/3231 3220 alebo +421 2 323 132 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, najmä v prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov.

 

VIII. Osobitné ustanovenia
8.1. Ak sa preukáže, že Výherca je zamestnancom Organizátora Súťaže alebo osobou im blízkou, je Výherca povinný bezodkladne, na základe písomnej výzvy Organizátora, výhru vrátiť, resp. nahradiť Organizátorovi všetky náklady spojené s obstaraním príslušnej výhry.
8.2. Organizátor Súťaže nemá voči Účastníkovi Súťaže žiadnu povinnosť úhrady nákladov spojených so Súťažou a zároveň nehradí Účastníkovi Súťaže žiadne náklady, ktoré mu týmto vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži alebo v súvislosti s výhrou v Súťaži. Organizátor Súťaže nezabezpečuje zdanenie výhry a táto povinnosť môže Výhercovi vzniknúť podľa daňových právnych predpisov platných a účinných v čase výhry/v čase odovzdania výhry.
8.3. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Výhru v Súťaži nemožno vymáhať. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí Organizátor, a že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné plnenie. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
8.4. Organizátor nezodpovedá za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej užívaní a nie je povinný takto spôsobené škody nahradiť. Nebezpečenstvo škody na vecnej výhre prechádza na Výhercu okamžikom odovzdania výhry Výhercovi.
8.5. Organizátor si vyhradzuje právo Podmienky Súťaže kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. vyššia moc, technické problémy). Zmeny Podmienok Organizátor zverejní rovnakým spôsobom ako pôvodné Podmienky.
8.6. Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými

prostriedkami.

 

IX. Záverečné ustanovenia
9.1. Podmienky Súťaže nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom spustenia Súťaže na internetovej stránke www.salon-monna.sk, teda dňom 03. 09. 2020.
9.2. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
9.3. V prípade neplatnosti ktoréhokoľvek ustanovenia Podmienok nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Prípadne neplatné ustanovenie sa Organizátor zaväzuje nahradiť novým ustanovením, ktoré bude svojím obsahom a účelom najviac zodpovedať príslušným ustanoveniam platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

V Skalici, 03. 09. 2020

bottom of page